Privacyverklaring

Mijn bedrijf, Legally Healthy, gevestigd aan Burgemeester de Villeneuvesingel 26, 3055 AN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie of via telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou over jouw gezondheid zoals je verstrekt hebt door middel van correspondentie (via e-mail), tijdens een consult.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren
 • Ik verwerk ook persoonsgegeven als ik hier wettelijk toe verplicht ben

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • je voor- en achternaam, adresgegevens en bankrekeningnummer bewaar ik 7 jaar in mijn administratie (grondslag wettelijke verplichting)
 • je telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, in  mijn mailaccount. Wanneer de relatie officieel beëndigd is of wij gedurende een periode van twee jaar geen contact hebben gehad, verwijder ik deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij de volgende bedrijven sla ik persoonsgegevens op:

 • Your Hosting – hosting van mijn website en mijn mailboxen (naam, e-mailadres en overige door jou meegestuurde persoonsgegevens)
 • Energetica Natura GPS (“Guide Pour la Santė)-systeem. Als licentiehouder slaan zij de gegevens op die verstrekt worden via de digitale nutritionele evaluatie vragenlijst, verzonden vanuit het GPS-systeem. Deze vragenlijst is ontwikkeld door Nutritional Therapy Association Inc. Alleen ik heb toegang tot deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Legally Healthy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Legally Healthy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar legallyhealthy.rotterdam@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met legallyhealthy.rotterdam@gmail.com.