Algemene voorwaarden Legally Healthy

Algemene voorwaarden (AV) van Legally Healthy (LH), praktijk voor orthomoleculaire therapie en de Hormoonfactor, gevestigd te Rotterdam, burgemeester de Villeneuvesingel 26, 3055 AN,  en geregistreerd bij de KvK onder nummer 64045056. Onder LH wordt tevens verstaan Marièt Schaier, de behandelend orthomoleculair therapeut en trainer Hormoonfactor. BTW nummer Legally Healthy is: NL001573644853.

Onder cliënt wordt verstaan: de persoon aan wie door LH advies en begeleiding wordt verleend.

 • Deze AV zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen LH en een cliënt. De AV zijn ook van toepassing op overeenkomsten met LH, voor de uitvoering waarvan door LH derden dienen te worden betrokken.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze AV is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AV. 
 • LH is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving.
 • LH zal haar werkzaamheden (gericht op voeding en leefstijl) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. Op LH rust een inspanningsverbintenis. 
 • LH zal in overleg met cliënt uitgebreide of beknopte informatie over het te volgen voedings- en leefstijlplan verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels de schriftelijke en mondelinge anamnese/intake gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • LH mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handeling verrichten.
 • Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren binnen 48 uur voor de afspraak behoudt LH zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 • Betaling dient te geschieden na het consult binnen 7 dagen na factuurdatum op een door LH aan te geven wijze.
 • LH behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van LH noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door LH verstrekt zijn.
 • LH heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.
 • Het advies en/of de begeleiding van LH is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. LH sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Cliënt van door de LH verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de LH.
 • LH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of verzwegen gezondheidsaspecten. LH is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 • LH heeft de grootste zorg besteed aan juistheid en volledigheid van de door haar geleverde digitale, schriftelijke en/of mondelinge informatie. Mocht desondanks blijken dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is, dan is LH niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die hierdoor is ontstaan.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is LH nimmer aansprakelijk. 
 • Indien LH aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid voor de Therapeut beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 
 • Client is volledig zelf verantwoordelijk voor het melden van door LH geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen aan zijn/haar (huis)arts en, indien dit van toepassing is, zijn apotheek of behandelend specialist.
 • LH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik door cliënt van door de Therapeut geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, als client niet onder regelmatige behandeling van LH staat. Onder regelmatige behandeling wordt verstaan dat de cliënt minimaal (eens per) 6 weken (geleden) op consult bij LH is geweest.
 • Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 • Waarnemingsregling: indien Marièt Schaier wegens ziekte en/of overlijden niet in staat is haar werkzaamheden als Legally Healthy voort te zetten, zal haar collega orthomoleculair therapeut M. Coenradie, te Naaldwijk de lopende dossiers opvolgen en zorgdragen voor het bewaren van de dossiers.
 • Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van LH is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
 • LH is aangesloten bij de MBOG, de beroepsvereniging voor orthomoleculaire therapeuten en artsen, en de geschilleninstantie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Heb je klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kan je gebruik maken van een klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris van de MBOG je helpen jouw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende jouw verhaal te vertellen en zie je af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met jou een afspraak over de vervolgstappen. Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met LH en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar de Geschilleninstantie SCAG.
× Klik hier voor een vraag via WhatsApp